For the Press

Dear media representatives, 

If you wish to conduct interviews with one of AUA’s faculty members or experts, please contact the Office of Communications at [email protected]. We are here to help you!

____

Հարգելի լրագրողներ,

Եթե ցանկանում եք հարցազրույց անցկացնել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոսներից կամ փորձագետներից որևէ մեկի հետ, խնդրում ենք նախապես կապ հաստատել Հաղորդակցության բաժնի հետ [email protected] էլ. հասցեով։ Մենք սիրով պատրաստ ենք օգնել ձեզ: